សូមគោរពជូនដល់វិនិយោគិនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាទីមេត្រី ក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសធ្វើការវិភាគ និង វាយតម្លៃអំពីការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលរូបិយប័ណ្ណនោះមានដូចជា៖ ប្រាក់យ៉េន ផោន អឺរ៉ូ ដុល្លារកាណាដា អូស្រ្តាលី ញ៉ូវហ្សេលែន ដុល្លារអាមេរិក និង មាស ។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃការព្យាករណ៍ពីក្រុមការងាររបស់យើង៖

110249304 895148584305832 3418233033876020984 o សូមគោរពជូនដល់វិនិយោគិនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាទីមេត្រី ក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសធ្វើការវិភាគ និង វាយតម្លៃអំពីការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលរូបិយប័ណ្ណនោះមានដូចជា៖ ប្រាក់យ៉េន ផោន អឺរ៉ូ ដុល្លារកាណាដា អូស្រ្តាលី ញ៉ូវហ្សេលែន ដុល្លារអាមេរិក និង មាស ។
114806380 893700847783939 2478690084640672664 o សូមគោរពជូនដល់វិនិយោគិនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាទីមេត្រី ក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសធ្វើការវិភាគ និង វាយតម្លៃអំពីការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលរូបិយប័ណ្ណនោះមានដូចជា៖ ប្រាក់យ៉េន ផោន អឺរ៉ូ ដុល្លារកាណាដា អូស្រ្តាលី ញ៉ូវហ្សេលែន ដុល្លារអាមេរិក និង មាស ។
112754358 895148517639172 2322673481463508417 o សូមគោរពជូនដល់វិនិយោគិនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាទីមេត្រី ក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសធ្វើការវិភាគ និង វាយតម្លៃអំពីការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលរូបិយប័ណ្ណនោះមានដូចជា៖ ប្រាក់យ៉េន ផោន អឺរ៉ូ ដុល្លារកាណាដា អូស្រ្តាលី ញ៉ូវហ្សេលែន ដុល្លារអាមេរិក និង មាស ។
110320104 895148150972542 6549033147826599864 o សូមគោរពជូនដល់វិនិយោគិនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាទីមេត្រី ក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសធ្វើការវិភាគ និង វាយតម្លៃអំពីការប្រែប្រួលអត្រាប្តូរប្រាក់ ដែលរូបិយប័ណ្ណនោះមានដូចជា៖ ប្រាក់យ៉េន ផោន អឺរ៉ូ ដុល្លារកាណាដា អូស្រ្តាលី ញ៉ូវហ្សេលែន ដុល្លារអាមេរិក និង មាស ។

អាស្រ័យដូចហេតុនេះ រាល់ការទិញ និង លក់រូបិយប័ណ្ណទាំងអស់គួរតែទទួលបាននូវសញ្ញាប្រាប់ទិសដៅពីអ្នកឯកទេស មុននឹងធ្វើសេចក្តីសំរេចចិត្ត ជាពិសេសរាល់តម្លៃកំណត់ហានិភ័យ (Stop Loss) និង ប្រាក់ចំណេញ (Take Profit) ពុំគួរធ្វើការកែប្រែផ្ទុយពីការវិភាគដែលផ្តល់ឲ្យពីអ្នកជំនាញឯកទេសនោះទេ។

ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖
សុខ បញ្ញា
081 222 764 / 088 579 1266

រិន កន្និថា
098 592 373 / 061 302 801