ការបន្សាំមេរោគកូវីដ១៩ គឺជាដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមធំអាចរហូតដល់ ៨៥ ទៅ ៩៤% នៃចំនួនពលរដ្ឋ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំរាង្គកាយរបស់មនុស្សអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃមេរោគ, ដែលជាកត្តាចំបងក្នុងការទប់ទល់នឹងការសាយភាយឆ្លងមេរោគពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។

002 immu ការបន្សាំមេរោគកូវីដ១៩ គឺជាដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមធំអាចរហូតដល់ ៨៥ ទៅ ៩៤% នៃចំនួនពលរដ្ឋ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំរាង្គកាយរបស់មនុស្សអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃមេរោគ, ដែលជាកត្តាចំបងក្នុងការទប់ទល់នឹងការសាយភាយឆ្លងមេរោគពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។

ដែលជាលទ្ធផលសហគមន៍ទាំងមូលនឹងត្រូវបានការពារពីការឆ្លងនៃមេរោគនេះ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវិធីនេះនឹងបានជួយដល់អ្នកដែលពុំបានចាក់វាំងសាំង ក៏ព្រោះតែមនុស្សភាគច្រើនបានទទួលវ៉ាក់សាំងរួចជាស្រេចដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យការរីករាលឆ្លងមានការធ្លាក់ចុះ។

ផែនការបន្សាំមេរោគកូវីដ១៩នៅក្នុងសង្គមគឺពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះមានក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដែលពុំមានលទ្ធភាពនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវបានកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងផងដែរ មានដូចជា៖ ទារក និង មនុស្សវ័យចាស់ជរា ឬ ប្រភេទក្រុមមនុស្សប្រតិកម្មនឹងវ៉ាក់សាំង។

001 Immu ការបន្សាំមេរោគកូវីដ១៩ គឺជាដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមធំអាចរហូតដល់ ៨៥ ទៅ ៩៤% នៃចំនួនពលរដ្ឋ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំរាង្គកាយរបស់មនុស្សអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃមេរោគ, ដែលជាកត្តាចំបងក្នុងការទប់ទល់នឹងការសាយភាយឆ្លងមេរោគពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។

ផែនការនៃការបន្សាំមេរោគកូវីដ១៩នេះ មិនមែនជាផែនការថ្មីនោះទេ ក៏ព្រោះតែផែនការនេះត្រូវបានគេអនុវត្តជាយូរណាស់មកហើយ ជាក់ស្តែងឆ្នាំ១៩១៨ គេប្រើវិធីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលឆ្លងមេរោគផ្តាសាយកំណាច, ឆ្នាំ២០០៩-២០១០ ផ្តាសាយបក្សីជាដើម។

Banner above Contact Form ការបន្សាំមេរោគកូវីដ១៩ គឺជាដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមធំអាចរហូតដល់ ៨៥ ទៅ ៩៤% នៃចំនួនពលរដ្ឋ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំរាង្គកាយរបស់មនុស្សអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃមេរោគ, ដែលជាកត្តាចំបងក្នុងការទប់ទល់នឹងការសាយភាយឆ្លងមេរោគពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត។